Điều khoản sử dụng

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung và tài khoản nào do người dùng tạo ra. Nội dung gửi chỉ thể hiện quan điểm của họ.

Dịch vụ này chỉ dành cho những người ít nhất 13 tuổi. Nếu bạn chưa đủ, vui lòng không đăng ký dịch vụ này. Nếu bạn đăng ký dịch vụ này, bạn tuyên bố rằng, bạn đủ 13 tuổi trở lên.

Tất cả nội dung bạn gửi, tải lên hoặc cung cấp cho dịch vụ có thể được xem xét bởi các nhân viên. Tất cả nội dung bạn gửi hoặc tải lên có thể được gửi đến các dịch vụ xác minh của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các dịch vụ ngăn chặn spam). Không gửi bất kỳ nội dung nào mà bạn cho là riêng tư hoặc bí mật.

Bạn đồng ý không sử dụng dịch vụ để gửi hoặc liên kết đến bất kỳ Nội dung nào mang tính phỉ báng, lạm dụng, thù hận, đe dọa, spam hoặc giống như spam, có khả năng xúc phạm, chứa nội dung người lớn hoặc phản cảm, chứa thông tin cá nhân của người khác, có nguy cơ vi phạm bản quyền, khuyến khích hoạt động bất hợp pháp, hoặc vi phạm bất kỳ luật nào.

Chúng tôi có thể xóa hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào được gửi bất cứ lúc nào, có hoặc không có nguyên nhân, có hoặc không có thông báo.

Bạn đang cấp cho chúng tôi giấy phép không độc quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không giới hạn để sử dụng, xuất bản hoặc xuất bản lại nội dung của bạn liên quan đến dịch vụ.

Những điều khoản này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ. Việc sử dụng Dịch vụ đồng nghĩa với sự chấp nhận các điều khoản này. Nếu bạn muốn đóng tài khoản của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.